قوانین جدید انجام تست کرونا پیش از پروازهای خارجی

یکشنبه, 17 اسفند , 1399 12:40:45

منتشر کننده خبر:روابط عمومی معراج


انجام تست کرونا پیش از پروازهای هواپیمایی معراج ،طبق بخشنامه زیر انجام میپذیرد.

برچسب ها :